• Regulamin

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego OPTICOUTLET.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,
  - zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
  - warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Operatorem Sklepu Internetowego jest Salon optyczny ul. M.C.Skłodowskiej 46B 76-150 Darłowo
 4. Operator Sklepu Internetowego  świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

  2 DEFINICJE

  1. Operator Sklepu, Sprzedający - Operator Sklepu Internetowego OPTICOUTLET o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu;
  2. Użytkownik, Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  3. Przedsiębiorca - Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
  4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Sklep - Sklep Internetowy OpticOutlet
  6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
  7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  8. Konto Użytkownika - miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

   3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz świadczy usługę "Newsletter".
   2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego  w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
   3. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
   4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
   5. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "złóż zamówienie bez zakładania konta". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
   6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
   7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

    4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

    1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
     Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
     Włączoną obsługę Java Script,
     Aktywny adres e-mail.
    2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
    3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

     5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

     1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
     2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym  bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, ułatwianie skorzystanie z punktów lojalnościowych, gromadzonych w związku z wykonanymi zakupami w przyszłości, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy soczewek w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).
     3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
     4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
      Imię i nazwisko,
      Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
      Numer telefonu.
     5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
      Firmę,
      Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
      Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
      Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
      Numer telefonu.
     6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzający rejestrację. Jego otrzymanie kończy proces rejestracji Użytkownika. Prosimy o sprawdzenie poprawności podanych podczas rejestracji danych. W razie rozbieżności prosimy o kontakt lub zmianę poprzez Konto Użytkownika.
     7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
     8. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany § 11 Regulaminu.
     9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
      - przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
      - spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
      - dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
      - potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry okularów wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań,
      - wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
      - wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
      - wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
      - wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
     10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
     11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
     12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
     13. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
      cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
      działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
      uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
      Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
      Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
      podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
     14. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
     15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
     16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
     17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
     18. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.11 i 13 wynosi 14 dni.

      6. WARUNKI SPRZEDAŻY

      1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego .
      2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są: Sprzedający oraz Kupujący.
      3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
       adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz
       zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
      4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
      5. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 20 sztuk tego samego lub podobnych towarów. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Przedsiębiorcę jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 2000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.
      6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.
      7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. .
      8. Przy realizacji zamówienia, które obejmuje soczewki progresywne oraz oprawki typu "patent" czas realizacji może się wydłużyć do 10 dni roboczych.
      9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
       wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
       dodania ich do koszyka,
       wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
       zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
       dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.
       kliknięcia przycisku "kupuję".
      10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
       zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
       odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
       propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
      11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
      12. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
      13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT odpowiedni dla wyrobu gotowego, którego częścią składową jest dany produkt.
      14. Punkty z programu lojalnościowego, kupony oraz kody rabatowe  nie łączą się ze sobą.
      15. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
      16. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 13 pkt g.
      17. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu
      18. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu - indywidualnie dla każdego typu. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Operator Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
      19. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.
      20. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji o przesyłce pobraniowej (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 15.00), z zastrzeżeniem ust.7.
      21. Informacje na temat punktów odbioru osobistego znajdują się na stronie: www.kodano.pl/kontakt.html
      22. Klient może zamówić w Sklepie okulary niestandardowe na zamówienie (o parametrach wykraczających poza oferowany na stronie przy spełnieniu następujących warunków:
       a) Klient musi skontaktować się telefonicznie ze Sklepem i uzgodnieniu możliwości ich wykonania oraz ceny.
       b) Zakup niestandardowych okularów na zamówienie możliwy jest tylko po dokonaniu przedpłaty.
       c) sklep ma prawo odmówić przyjęcia realizacji zamówienia w przypadku, gdy z powodów technicznych wykonanie okularów o zadanych parametrach nie jest możliwe.
       d) w przypadku zamówienia przez Klienta okularów niestandardowych na zamówienie, z uwagi na właściwości ściśle związaną z jego osobą ma zastosowanie § 7 pkt. 2.
      23. Okulary korekcyjne są wyrobem gotowym, na którego cenę składa się suma cen oprawki oraz soczewek okularowych. Sklep nie umożliwia zakupu półproduktów (samych oprawek lub soczewek).

       7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

       1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
       2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
       3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
       4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
       5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
        oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
        oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
        informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
        informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
       6. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
       7. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
       8. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
       9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
       10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
       11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia

        8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
        2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
        3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
        4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
       12. Dostępne formy płatności:
        Szybki przelew

        Karty płatnicze:

        * Visa
        * Visa Electron
        * MasterCard
        * MasterCard Electronic
        * Maestro

        http://zalacznik.wp.pl/0/d676/1215x200.png?tsn=1512038521462&zalf=Nowe&wid=39687&p=2&o2=147399&t=IMAGE&st=PNG&ct=QkFTRTY0

        Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia to 1 dzień roboczy

        Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

        Przelew bankowy

        Pobranie

        Odbiór Osobisty

         

        Reklamacja może dotyczyć treści umowy, wad towaru, niedotrzymania z winy Salon Optyczny ul. M.C.Skłodowskiej 46B 76-150 Darłowo Nip 4990480767 Regon 320837641  określonego w umowie terminu dostawy, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy.

        Opticoutlet odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu.
        Klientowi w związku ze stwierdzeniem w powyższym terminie wady przysługuje roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad a także uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Roszczenie takie Klient może zgłosić w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta będącego konsumentem powyższy termin nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W tym samym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
        Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
        Reklamacje mogą być zgłaszane:
        na piśmie, na adres:
        Salon optyczny
        ul. M.C.Skłodowskiej 46B
        76-150 Darłowo
        z dopiskiem „Reklamacja”

        pocztą elektroniczną, na adres fekt@wp.pl

        Możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

        W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w terminie 14 dni od dnia złożenia. Powyższy obowiązek dotyczący pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

         


        Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
        imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
        przedmiot reklamacji,
        okoliczności uzasadniające reklamację,
        datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,
        żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,
        numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
        podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej. przypadku
        Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
        rachunek karty użytej do płatności) np. W przypadku wystąpienia
        konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
        płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
        karty płatniczej Zamawiającego.

        Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Opticoutlet treści reklamacji w formie pisemnej, elektronicznej, lub faksu.
        Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za towar. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.
        Rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.
        Udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamację jest ostateczną i kończy postępowanie reklamacyjne.
        W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar (o ile był przekazany ) będzie odesłany do Klienta wraz z odpowiedzią.
        Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Salon Optyczny zakresie określonym w ust. 1 mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej.