• Zwroty i reklamacje

Reklamacja może dotyczyć treści umowy, wad towaru, niedotrzymania z winy Salon Optyczny ul. M.C.Skłodowskiej 46B 76-150 Darłowo Nip 4990480767 Regon 320837641  określonego w umowie terminu dostawy, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy.

Opticoutlet odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu.
Klientowi w związku ze stwierdzeniem w powyższym terminie wady przysługuje roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad a także uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Roszczenie takie Klient może zgłosić w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta będącego konsumentem powyższy termin nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W tym samym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Reklamacje mogą być zgłaszane:
na piśmie, na adres:
Salon optyczny
ul. M.C.Skłodowskiej 46B
76-150 Darłowo
z dopiskiem „Reklamacja”

pocztą elektroniczną, na adres fekt@wp.pl

Możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w terminie 14 dni od dnia złożenia. Powyższy obowiązek dotyczący pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 


Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
przedmiot reklamacji,
okoliczności uzasadniające reklamację,
datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,
żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,
numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej. przypadku
Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
rachunek karty użytej do płatności) np. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Opticoutlet treści reklamacji w formie pisemnej, elektronicznej, lub faksu.
Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za towar. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.
Rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.
Udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamację jest ostateczną i kończy postępowanie reklamacyjne.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar (o ile był przekazany ) będzie odesłany do Klienta wraz z odpowiedzią.
Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Salon Optyczny zakresie określonym w ust. 1 mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej.